Punkt i protokollet
PR
49
2019 rd
Plenum
Fredag 11.10.2019 kl. 13.01—16.57
17
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen, lagen om växtskyddsmedel och lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
[Debatt om ärendet tilläts under ärende 3 på dagordningen] 
Senast publicerat 11-10-2019 18:12