Senast publicerat 05-06-2021 22:49

Punkt i protokollet PR 49/2019 rd Plenum Fredag 11.10.2019 kl. 13.01—16.57

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och 2 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 38/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

[Debatt om ärendet tilläts under ärende 3 på dagordningen]