Senast publicerat 05-06-2021 22:49

Punkt i protokollet PR 49/2019 rd Plenum Fredag 11.10.2019 kl. 13.01—16.57

20.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 39/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

[Debatt om ärendet tilläts under ärende 3 på dagordningen]