Senast publicerat 04-06-2021 16:52

Punkt i protokollet PR 5/2015 rd Plenum Tisdag 19.5.2015 kl. 14.00—14.07

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 5/2015 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Timo Soini
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

Ingen debatt. 

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.