Senast publicerat 05-06-2021 17:58

Punkt i protokollet PR 5/2018 rd Plenum Tisdag 13.2.2018 kl. 14.02—16.38

12.  Interpellation om en jämlik utbildning

InterpellationIP 1/2018 rd
Framställande av interpellation
Talman Paula Risikko
:

För framställande av en interpellation presenteras nu ärende 12 på dagordningen. Ledamot Touko Aalto och 71 andra ledamöter har till statsrådet framställt interpellation IP 1/2018 rd om en jämlik utbildning. Jag ger nu ordet till den första undertecknaren av interpellationen. 

Touko Aalto läste upp interpellationstexten. 

I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.