Punkt i protokollet
PR
50
2016 rd
Plenum
Onsdag 11.5.2016 kl. 13.59—15.30
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tilllämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, punktskattelagen, lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen samt 6 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 11/2016 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 
Debatt
14.48
Katri
Kulmuni
kesk
Arvoisa rouva puhemies! Kysymyksessä on kohtalaisen tekninen asia mutta kuitenkin kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä, kun puhutaan yritystukien julkisuudesta ja salassapitovelvollisuudesta. 
Tässä lakiesityksessähän esitetään, että kaikki valtiontuet, jotka ovat yli 0,5 miljoonaa euroa, jatkossa, heinäkuusta alkaen, olisivat näkyvissä tällaisessa yhteisessä eurooppalaisessa tietokannassa kansallisvaltioittain, ja myös sitten maatalouden tuet, jos ne ylittävät 60 000 euroa, ja kalastus- ja vesiviljelytuet, jos ne ylittävät 30 000 euroa. 
Tähän sisältyy, valmisteverotuslakiin, muutos energiatukien ilmoitusvelvollisuuden osalta, eli energiatuet tulisivat aina ilmoitusvelvollisuuden piiriin, kun nämä rajat täyttyvät. Tämä lisää avoimuutta kansallisesti ja myös EU-tasolla, mutta on hyvä muistaa, että edelleenkin, kun kysymyksessä on suorat valtiontuet, tukijärjestelmät ovat valtioittain hieman erilaisia ja laskentaperusteetkin ovat erilaisia. Sitten kun sieltä eurooppalaisesta järjestelmästä aletaan tekemään vertailua maittain, niin täytyy aina ymmärtää se tausta, mille se kansallisvaltio on sen rakentanut. 
Tuossa talousvaliokunnan lausunnossa otimme esille myös yritystukineuvottelukunnan roolin ja sen, että olisi hyvä, että myös sieltä sitten aina lausunto saataisiin, kun kysymyksessä ovat tällaiset isot tuet. 
Jonkin verran huolta tuli esille liikesalaisuuksien suojaan kuuluvasta asiasta energiatukien osalta, mutta tähänkin pystytään ilmeisesti vastaamaan sillä tavalla, että vaihteluväli on riittävän pitkä, kun puhutaan näistä energiatuista, etteivät minkään yrityksen liikesalaisuudet nyt sitten valtiontukisäännöstön takia menisi pipariksi. — Kiitoksia. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—4 i proposition RP 56/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 02-09-2016 15:56