Senast publicerat 05-06-2021 17:49

Punkt i protokollet PR 50/2018 rd Plenum Onsdag 16.5.2018 kl. 14.03—16.49

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen

Regeringens propositionRP 195/2017 rd
Utskottets betänkandeMiUB 4/2018 rd
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 9.5.2018. 

Under debatten har Sirpa Paatero understödd av Silvia Modig föreslagit att lagförslaget förkastas. 

Redogörelsen godkändes. 

Godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 144 ja, 38 nej; 17 frånvarande
 

Följande anmälan antecknades till protokollet: Mika Niikko /saf avsåg rösta ”ja”. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 195/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.