Punkt i protokollet
PR
50
2020 rd
Plenum
Måndag 6.4.2020 kl. 16.36—20.46
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen och av vissa andra lagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Matti Vanhanen
Ärende 8 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 6/2020 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 
Debatt
20.02
Sari
Essayah
kd
Arvoisa puhemies! Tuntuu, että ei täällä eduskunnassa juurikaan mitään muuta enää käsitellä kuin koronavirukseen liittyviä asioita, ja niin pitää ollakin, mutta täällä on sitten kuitenkin talousvaliokunnasta valmistunut mietintö asiasta, joka on aiemmin sinne toimitettu.  
Tämän hallituksen esityksen tarkoituksena on nimenomaan tuoda suomalaiseen lainsäädäntöön kaksi EU-asetusta, jotka ovat sinällänsä tekstiä, mikä siirtyy suoraan meidän lakikirjaamme, mutta sitten tässä yhteydessä, kun tätä EMIR-asetusta muuttavaa EMIR Refit ‑asetusta ja keskusvastapuolien valvontaa koskevaa asetusta laitetaan kansallisesti täytäntöön, ehdotetaan myöskin, että Suomessa otettaisiin näitä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen, MARin, kohtia käyttöön. Lisäksi maksulaitoslakiin tehtäisiin teknisluontoinen muutos. Tämä MAR-kohta koskee juuri näitä sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvontaa koskevan parlamentin ja neuvoston direktiivin täsmentäviä säännöksiä suoria toimeksiantoja koskevasta hinnanmuutosvälistä. 
Valiokunta on kiinnittänyt huomiota tähän sisäpiirikohtaan. Sisäpiiriluetteloissa tulisi ottaa esille ne henkilöt, joilla on pääsy sisäpiiritietoon, joka koskee siis näitä pk-yritysten kasvumarkkinoilla olevia liikkeellelaskuja eli emissioita, ja jotka työskentelevät yrityksille työsopimuksen perusteella tai muuten suoritettavissa tehtävissä, joiden kautta heillä on pääsy näihin sisäpiiritietoihin. Valiokunta on ottanut kantaa siihen, että tämä hankekohtainen luettelo olisi parempi kuin tämmöinen niin sanottu pysyvä luettelo, koska tästä hankekohtaisesta luettelosta pystytään varmistamaan, onko tällä henkilöllä ollut mahdollisesti juuri siihen liikkeellelaskuun liittyviä sisäpiiritietoja, kun taas sitten tämmöinen pysyvä luettelo olisi sen verran yleisluontoinen, että olisi oikeusturvan kannalta kenties ongelmallista joutua tämmöiseen pysyvään luetteloon, kun kuitenkin tällä henkilöllä voisi olla tilanne, että hänellä ei olisi mitään tekemistä tämän kyseisen emission mahdollisten sisäpiiritietojen kanssa. 
Tosiaankin pääasiallisesti tässä laitetaan nämä EU-asetukset täytäntöön, ja sinällänsä tämä on hyvä ja tarpeellinen viedä eteenpäin. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—4 i proposition RP 7/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 06-05-2020 15:54