Senast publicerat 06-06-2021 17:56

Punkt i protokollet PR 50/2021 rd Plenum Tisdag 4.5.2021 kl. 13.59

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 kap. i sjölagen och fartygsregisterlagen

Regeringens propositionRP 9/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 7/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 9/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.