Senast publicerat 05-06-2021 22:49

Punkt i protokollet PR 51/2019 rd Plenum Onsdag 16.10.2019 kl. 14.00—20.42

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 30/2019 rd
Utskottets betänkandeFvUB 2/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.10.2019.