Senast publicerat 05-06-2021 23:26

Punkt i protokollet PR 51/2019 rd Plenum Onsdag 16.10.2019 kl. 14.00

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar som gäller lätta bilar samt om upphävande av en lag om ändring av vägtrafiklagen

Regeringens propositionRP 21/2019 rd
Utskottets betänkandeKoUB 6/2019 rd
Andra behandlingen
Förste vice talman Tuula Haatainen
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 15.10.2019. 

Under debatten har Jouni Kotiaho understödd av Petri Huru föreslagit att lagförslagen förkastas. 

Redogörelsen godkändes. 

Godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 105 ja, 35 nej; 59 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 21/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.