Senast publicerat 05-06-2021 22:34

Punkt i protokollet PR 51/2019 rd Plenum Onsdag 16.10.2019 kl. 14.00—20.42

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om utövning av veterinäryrket

Regeringens propositionRP 49/2019 rd
Remissdebatt
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 

Debatt
16.03 
Heikki Autto kok :

Arvoisa puhemies! Tässähän on nyt kysymys tällaisesta EU-lainsäädännön mahdollistamasta poikkeuksesta, tai sanotaan, että EU-lainsäädännön tuomasta mahdollisuudesta, eli tuolla teurastamoilla voidaan tulevaisuudessa hyödyntää myös lain määräämät opinnot suorittaneiden opiskelijoiden palveluksia lihantarkastustoiminnassa ja teurastustoiminnan valvonnassa. Näin ollen tämä on varmasti tärkeä tapa saada tätä kriittistä työvoimaresurssia, kriittistä viranomaisresurssia sinne, missä sitä tarvitaan, eli teurastamoille, silloin kun sitä tarvitaan, ja tässä mielessä tämä on varmasti tässä salissa ja sitten tuolla maa‑ ja metsätalousvaliokunnassa sellainen lakiuudistus, jonka voimme hyvillä mielin viedä eteenpäin. Ainakin näin opposition puolesta lupaan, että valiokunnassa sitä ripeästi edistämme. Tämä on hyvä esitys hallitukselta, että tämä EU:n mahdollistama uusi poikkeaminen tästä koulutusvaatimuksesta saadaan hyödynnettyä elinkeinon parhaaksi. 

16.04 
Arto Satonen kok :

Arvoisa puhemies! Olen asiasta täysin samaa mieltä kuin edustaja Autto. Tämä on yksi pieni parannus siihen eläinlääkäripulaan, joka monissa paikoissa Suomea vallitsee. Tässä varmaan, kun valiokunta sitten asiaa perusteellisemmin käsittelee, on hyvä laajemminkin tätä eläinlääketieteeseen liittyvää problematiikkaa käydä läpi. Sikäli kuin tietoni ovat oikeat, eläinlääketieteessä on ollut vähän sellainen trendi viime aikoina, että monet valmistuvat eläinlääkärit haluavat toimia pienten eläinten, lemmikkien puolella, eikä minulla tietysti ole mitään sitä vastaan eikä varsinkaan näitä lemmikkejä ja hoidettavia eläimiä vastaan, mutta on myös erittäin tärkeätä, että meillä on riittävästi eläinlääkäreitä myös niissä asioissa, joissa huolehditaan siitä, minkälaista ruokaa suomalaiset saavat ja syövät, eli on erittäin tärkeätä, että eläinlääkäreiden saatavuus pystytään turvaamaan myös näille, sanoisinko, perinteisille aloille. 

16.05 
Jari Myllykoski vas :

Arvoisa herra puhemies! Edellä käytetyt puheenvuorot kuvaavat sitä, että asia on hyvä, mutta tähän liittyy paljon sellaista, mitä pitää ottaa huomioon jatkossa.  

Edustaja Satonen, aivan oikein, meidän pitää turvata tässä maassa 24/7-päivystys niin, että meillä on myös hyötyeläinpuolella mahdollisuus saada niitä palveluja, puhutaan nyt vaikka maitotilallisista, lihakarjasta, siipikarjasta ja niin edelleen. Eli se lääkäripotentiaali, joka meillä on, ei voi erikoistua vain pelkästään pieneläinpraktiikkaan, vaan meidän pitää lainsäädännöllä mahdollistaa se, että meidän elinkeinonharjoittajat saavat niitä lääkäripalveluja. Tähän liittyy sitten varmasti sitä päivystysproblematiikkaa, ja heillä on sitten myös oltava mahdollisuus sitä omaa päivystystaakkaansa tuoda esille. [Mika Niikko ja Olli Immonen keskustelevat keskenään] — Anteeksi, jos minä keskeytän. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Jatkakaa vain, edustaja Myllykoski. — Edustajat Niikko ja Immonen, hissukseen! 

Tähän liittyvat varmasti tässä hetkessä myös nämä työaikaan liittyvät kysymykset, ja kaikki nämä pitää nyt uskaltaa huomioida niin, että emme vain tee jotakin pohtimatta sitä, mikä vaikuttaa johonkin toiseen asiaan. Työaikalainsäädännön puolelta on tulossa kuitenkin paineita siihen suuntaan, mitkä ovat sitten näitten päivystävien eläinlääkäreitten työajat ja niin edelleen. Pidän tärkeänä, että tässä vaiheessa meillä tarkastustoiminnassakin voidaan jos ei nyt siirtää joitakin asioita, niin kuitenkin tarjota mahdollisuus tätä kokonaisuutta tutkia niin, että vaikka yksi palikka nyt muutetaan, niin pohditaan, miten se vaikuttaa toisiin. 

16.07 
Mari Holopainen vihr :

Arvoisa puhemies! Jotta ei siirrytä faktan jälkeiseen aikakauteen, niin on tässäkin asiassa ihan olemassa tilastoja siitä, mitkä ovat tämän alan työllisyysluvut ja miten paljon koulutamme eläinlääkäreitä. Yleisesti ottaen voidaan ajatella, että silloin kun jollain alalla vallitsee lähestulkoon täystyöllisyys, niin alalle koulutetaan liian vähän osaajia. Toisaalta meillä on aloja, joilla on vaikea löytää työpaikkoja ja työttömyysprosentti voi olla hyvinkin korkea. Näitä tekijöitä tulisi arvioida silloin, kun me päätämme tai meidän ministeriömme päättävät, miten paljon kunkin alan aloituspaikkoja avataan. — Kiitos. 

16.08 
Jari Myllykoski vas :

Arvoisa herra puhemies! Kysymys on tässä tavallaan siitä, mitä omassa puheenvuorossani toin esille, ei siitä, etteikö olisi... Mutta on myös sellaisia tehtäviä, joihinka, sanotaan nyt vaikkapa tarkastuseläinlääkärin, voimavarat alueellisesti eivät kerta kaikkiaan riitä, ja kun sanotaan, että meillä on tämmöinen kunnan eläinlääkärijärjestelmä, niin se työmäärä, mikä siellä on, on välillä siihen palkkaan nähden todella huono. Eli kun peruspalkka on erittäin matala, niin silloin tarvitaan sitä muutakin toimintaa, niin kuin tätä pieneläinten hoitamista, kunhan turvataan isommankin eläimistön eli hyötykarjan hoito. Tätä yhdistelmää ei pitäisi nyt ainakaan sitten vaarantaa, jotta meillä on tätä palvelua saatavilla ja jotta näillä eläinlääkäreillä on riittävä tulokehitys niin, että he todellakin voivat tehdä sitä työtä. 

16.10 
Mari Holopainen vihr :

Arvoisa puhemies! On tärkeää, että eri toimialojen muitakin epäkohtia korjataan, mutta se ei tietenkään poista sitä tarkastelua, jonka voimme nähdä, kun vertailemme eri alojen työttömyysprosentteja ja toisaalta sitä, miten hyvin niillä työllistytään. On totta, että myös palkkakehitykseen täytyy kiinnittää huomiota. Tämäkään ei poista sitä, että toisilla aloilla on työvoimapulaa, ja siihen tarvitaan ratkaisuja myös aloituspaikkojen osalta. Yksi tällainen esimerkki alasta, jolla on pulaa työntekijöistä, on varhaiskasvatusala, ja sinnehän toivotaan kiireellisesti lisää aloituspaikkoja. Korostaisin, että erityisesti tällä alalla myös palkkaus on sellainen tekijä, joka vaikuttaa pätevien työntekijöiden saatavuuteen. — Kiitos.  

16.10 
Mikko Kinnunen kesk :

Arvoisa herra puhemies! Niin kuin tässä useassa puheenvuorossa on käynyt ilmi, niin on tärkeää, että meillä on eläinlääkäreitä niin lemmikkieläimille kuin tuotantoeläimille, että saadaan suomalaista puhdasta ruokaa ja eläimet hoidetaan hyvin. Tällä hetkellä ainakin tuonne harvemmalle seudulle tulee jonkin verran eläinlääkäreitä Virosta. Heitä siellä koulutetaan Tarton yliopistossa erittäin korkeatasoisesti. 

Varmasti nyt kun mietitään aloituspaikkoja yliopistoihin, niin on tärkeää, että myöskin tämä asia otetaan siinä keskustelussa huomioon, että meillä on eläinlääkäripalvelut kattavasti niin tuotantoeläimille kuin lemmikkieläimille. Eläinten hyvinvointi on meille tärkeä asia. 

16.11 
Sari Sarkomaa kok :

Arvoisa puhemies! Korkeasti koulutettujen aloituspaikkoja ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa on tarkoituksenmukaista lisätä, ja tämä tilanne on kyllä herättänyt hätähuutoa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa, ja tarkoitan määrärahoja. Jo edellinen hallitus teki päätöksen siitä, että korkeakoulujen indeksit palautetaan. Tämä hallitus teki tärkeän päätöksen, että nostetaan korkeakoulujen perusrahoitusta, mutta se, mikä meidän täytyy nyt viimeistään eduskunnassa yhdessä tehdä, on se, että saadaan määrärahoja myöskin niiden aloituspaikkojen lisäämiseen, koska jos vain lisätään aloituspaikkoja, niin silloin kyllä se koulutuksen laatu on todella suuressa pulassa niin ammattikorkeakouluissa kuin yliopistoissa. Erityisen suuri pula on varhaiskasvatuksen opettajista. Edellinen hallitus lisäsi 28 miljoonaa euroa, ja se raha riittää vuoteen 21, mutta sekään määrä ei missään nimessä ole riittävästi, ja onkin hyvä, että hallitus on luvannut arvioida tarpeen kouluttaa lisää lastentarhanopettajia. Toivon, että silloin siinä yhteydessä palataan myöskin määrärahoihin ja katsotaan se rahoitus, mikä tarvitaan aloituspaikkoihin niin ammattikorkeakouluissa kuin yliopistoissa. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.