Senast publicerat 05-06-2021 14:28

Punkt i protokollet PR 52/2018 rd Plenum Fredag 18.5.2018 kl. 13.09—13.30

4.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 kap. 5 § i strafflagen

LagmotionLM 7/2018 rdAnna-Maja Henriksson sv m.fl. 
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. 

Vi har bara tre minuter tid, men jag ger i vilket fall som helst ledamot Henriksson ordet. 

Debatt
13.26 
Anna-Maja Henriksson 
(esittelypuheenvuoro)
:

Värderade talman, arvoisa puhemies! Svenska riksdagsgruppen och undertecknad initierar nu en lagmotion om att införa kön som skärpningsgrund i strafflagen. Internet och digitaliseringen har ändrat på våra sätt att kommunicera och umgås. Vi lever i dag våra liv i allt högre grad på nätet, vilket för med sig möjligheter men också utmaningar. När jag talar om utmaningar syftar jag specifikt på hat och hot som förekommer på nätet. Där den digitala utvecklingen har gått snabbt framåt har lagstiftningen inte hunnit med i utvecklingen, och vi behöver göra något åt saken.  

I undersökningar har det framkommit att män i praktiken har ett bättre rättsligt skydd för kränkningar på nätet än kvinnor. Både män och kvinnor utsätts för hat och hot på nätet, men på olika vis. Kvinnor som yttrar sig i offentligheten drabbas i större utsträckning än män och utsätts dessutom i högre grad för sexism och sexuella hot som anspelar på utseende, kropp och sexualitet.  

Arvoisa puhemies! Digitalisaation tuomat haasteet, kuten vihan ja uhkausten esittäminen verkossa, edellyttävät toimenpiteitä lainsäätäjiltä, jotta tasa-arvokehitys ei pysähdy. Tutkimusten mukaan miehillä on vahvempi oikeussuoja netissä tapahtuvien loukkausten osalta. Miehiin kohdistuu useammin vihaa ja hyökkäyksiä liittyen ammattiin tai pätevyyteen, kun taas naiset ovat suuremmassa määrin alttiita sukupuoleen liittyville loukkauksille ja seksismille. Jo tällä hetkellä esimerkiksi etninen tausta ja uskonto ovat motiivina rangaistuksen koventamisperusteisiin lainsäädännössä. Jotta voisimme taistella vihaa vastaan tasa-arvoisemmalla tavalla, sukupuoli pitäisi lisätä lainsäädännön koventamisperusteisiin. 

Värderade talman! Enligt den utredning Nordiska ministerrådet beställt framkommer det att den som blir utsatt för näthat på grund av sitt kön inte har samma rättsliga skydd som den som är utsatt på grund av hudfärg, etnicitet, ras, religion och sexuell läggning. I dag finns ras, hudfärg, härstamning, nationalitet eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, sexuell läggning eller funktionsnedsättning uppräknade som motiv för straffskärpningsgrunder i lagstiftningen. Inget av de nordiska länderna räknar upp kön som grund för hatbrott.  

Arvoisa puhemies! Itsensä tasa-arvokehityksessä mieluusti edistykselliseksi profiloivassa maassa on nurinkurista, että naisten oikeussuoja verkossa esiintyvää vihaa ja uhkauksia vastaan on huonompi. 

Både kvinnor och män ska ha lika villkor och kunna vistas i offentliga rum, också på nätet. Ingen ska behöva känna fruktan över sina yttranden, det leder på sikt till ett demokratiproblem. Vi som har undertecknat lagmotionen anser att man i Finland ska kunna bekämpa hat på ett mer jämställt sätt och därmed borde kön införas som skärpningsgrund i strafflagen. 

Tämän lakialoitteen allekirjoittajat haluavat, että sukupuoli lisätään rikoslakiin rangaistuksen koventamisperusteisiin, jotta vihaa voitaisiin torjua tasa-arvoisemmalla tavalla. — Kiitos. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.