Punkt i protokollet
PR
52
2019 rd
Plenum
Torsdag 17.10.2019 kl. 16.00—18.15
7
Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2018
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Förste vice talman Tuula Haatainen
Ärende 7 på dagordningen presenteras för enda behandlingen. Till grund för behandlingen ligger utrikesutskottets betänkande UtUB 2/2019 rd. Nu ska riksdagen besluta om ett ställningstagande med anledning av berättelsen. — Utskottets ordförande Niikko, presentationsanförande, var så god. 
Debatt
18.10
Mika
Niikko
ps
Arvoisa puhemies! Etyjin Suomen valtuuskunnan vuoden 2018 toimintakertomuksen käsittelyn yhteydessä ulkoasiainvaliokunta korosti Etyjin merkitystä tärkeänä ja tarpeellisena järjestönä Euroopan vakauden ja turvallisuuden vahvistamisessa. Jännittynyt kansainvälispoliittinen tilanne heijastui Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen toimintaan kertomusvuonna. Keskustelua leimasivat Ukrainan kriisi, pitkittyneet konfliktit, terrorismi ja muuttoliike. 
Etyjin toimintakenttä on hyvin laaja, ja tämä näkyy myös parlamentaarisen yleiskokouksen työssä. Ulkoasiainvaliokunta piti hyvänä sitä, että Suomen valtuuskunta oli kertomusvuonna valinnut työlleen muutaman kärkiteeman ja painopistealueen, joihin se työssään erityisesti keskittyi. Niitä olivat muun muassa rauhanvälitystoiminnan tukeminen, aktiivinen osallistuminen vaalitarkkailuun, naisten asema konflikteissa ja rauhanrakentajina sekä sananvapaus, riippumattoman median turvaaminen ja toimittajien turvallisuus, jotka ovat valiokunnan mielestä painopisteinä hyvin perusteltuja. 
Käsitellessään Etyjin Suomen valtuuskunnan vuoden 2018 toimintakertomusta ulkoasiainvaliokunta piti merkittävänä valtuuskunnan työtä rauhanvälityksen nostamiseksi yleiskokouksen toiminnan keskiöön. Valiokunta totesi, että yksi keskeinen vaikuttamiskeino yleiskokouksen työssä on valtuuskunnan jäsenten hakeutuminen parlamentaarisen yleiskokouksen luottamustehtäviin. Ulkoasiainvaliokunta yhtyy tähän arvioon ja pitää merkittävänä sitä, että kansanedustaja Ilkka Kanervan työ yleiskokouksen rauhanvälityksen erityisedustajana jatkui kertomusvuoden ajan. 
Arvoisa puhemies! Valiokunta totesi, että rauhanvälityksen merkitys onkin kasvanut Suomen ulkopolitiikan yhtenä painopistealueena. Kertomusvuoden aikana eduskunnan epävirallinen rauhanvälitysverkosto myös aloitti työnsä. 
Ulkoasiainvaliokunta painotti käsittelyssään myös vaalitarkkailun merkitystä, joka on tärkeä osa yleiskokouksen operatiivista toimintaa. Yleiskokous ennätti tarkkailla vaaleja kahdeksassa eri maassa. Huolestuttavana trendinä viime vuosina on ollut, että ammattimainen vaalitarkkailu on ollut hyökkäyksien kohteena. Etyjin yleiskokouksen puheenjohtajisto on ottanut kantaa tähän ilmiöön ja todennut, että ainoastaan kansainvälisillä järjestöillä on edellytykset harjoittaa uskottavaa vaalitarkkailua ja välttää sidonnaisuuksien syntymistä. 
Kertomusvuonna Venäjän ja Ukrainan konflikti jatkui jo viidettä vuotta. Poliittinen vuoropuhelu Minskin sopimuksen toimeenpanemiseksi ja konfliktien ratkaisemiseksi oli tuossa vaiheessa kirjaimellisesti pattitilanteessa. Nyt Venäjän ja Ukrainan välillä on otettu pieniä edistysaskeleita, ja toivomme maiden pääsevän rakentavaan vuoropuheluun. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön työ on nyt arvokkaampaa kuin koskaan. Etyj on saamassa merkittävän roolin Steinmeierin mallissa, jonka avulla Ukraina ja Venäjä yrittävät nyt lopettaa yli viisi vuotta jatkuneen sodan. 
Arvoisa puhemies! Vielä lopuksi: Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen ja Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnassa on selkeä sisällöllinen kosketuspinta. Ulkoasiainvaliokunta pitää myönteisinä pyrkimyksiä tiivistää yhteistyötä ja vuoropuhelua Suomen delegaatioiden kesken tämän kosketuspinnan hyödyntämiseksi. 
Näillä esittelysanoilla valiokunnan kannanottoehdotus on, että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen K 14/2019 vp johdosta. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 14/2019 rd. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 21-11-2019 20:03