Senast publicerat 06-06-2021 17:07

Punkt i protokollet PR 52/2021 rd Plenum Torsdag 6.5.2021 kl. 15.59—18.01

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjölagen

Regeringens propositionRP 264/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 9/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 264/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.