Senast publicerat 06-06-2021 17:56

Punkt i protokollet PR 52/2021 rd Plenum Torsdag 6.5.2021 kl. 15.59—18.01

4.  Interpellation om de beslut som regeringen inte fattade vid halvtidsöversynen

InterpellationIP 2/2021 rd
Framställande av interpellation
Talman Anu Vehviläinen
:

För framställande av en interpellation presenteras nu ärende 4 på dagordningen. Ledamot Petteri Orpo och 41 andra ledamöter har framställt interpellation IP 2/2021 rd om de beslut som regeringen inte fattade vid halvtidsöversynen. Jag ger nu ordet till den första undertecknaren av interpellationen. 

Petteri Orpo läste upp interpellationstexten. 

I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.