Senast publicerat 16-06-2021 12:58

Punkt i protokollet PR 52/2021 rd Plenum Torsdag 6.5.2021 kl. 15.59—18.01

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar om temporära förfaranden som tillämpas till följd av covid-19-epidemin inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 36/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 6/2021 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 9 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger jord- och skogsbruksutskottets betänkande JsUB 6/2021 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. — Ledamot Autto. 

Debatt
17.30 
Heikki Autto kok :

Arvoisa rouva puhemies! Tämähän on ollut meillä tuolla maa‑ ja metsätalousvaliokunnassa, ja tämä on tietysti täysin riidaton asia. Eduskunta voi kohta hyvillä mielin tehdä yksimielisen päätöksen siitä, että jatketaan näiden lakien voimassaoloa. 

Tarkoituksena on jatkaa epidemian johdosta keväällä 2020 säädettyjen väliaikaisten lakien voimassaoloa siten, että kiinteistötoimituksia, osakaskuntien kokouksia sekä poronhoitolaissa tarkoitettuja kokouksia voitaisiin järjestää myös etäosallistumiseen ja rajoitetusti kirjalliseen menettelyyn perustuen taikka siirtää vuoden 21 ajan covid-19-epidemian vaikutusten minimoimiseksi. 

Tottahan tällaisessa kaikki olemme mielellämme mukana, että arkea sujuvoitetaan ja järkevöitetään, mutta arvoisa puhemies, haastaisin kyllä koko eduskuntaa nyt siihen, että näitä parannuksia, joita olemme tietenkin joutuneet välttämättä tekemään tämän pandemiatilanteen paineessa terveyden turvaamiseksi, jäisi pysyvästi suomalaiseen lainsäädäntöön. Kun nyt kevään mittaan olen keskustellut vaikkapa poromiesten kanssa, joilla on valtavat selkoset työmaanaan, niin kyllä on tullut helpotus siitä, että kaikenlaisia hallinnollisia asioita pystyy nykyään tässä tilanteessa hoitamaan sähköisin yhteyksin. Se vapauttaa nimenomaan aikaa joko siihen työn tekemiseen, varsinaiseen leipätyöhön, tai sitten sitä vähää vapaa-aikaa viettää perheen kanssa, joten tässä mielessä todella vetoan kyllä nyt niin meihin kuin valmisteleviin ministeriöihin, että tehtäisiin myös samalla välttämättömyydestä hyve ja ne digitaaliset käytännöt, joita on otettu käyttöön, saisivat myöskin tulevaisuudessa jatkua sikäli, kun ovat tarkoituksenmukaisia. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1 och 2 i proposition RP 36/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.