Punkt i protokollet
PR
53
2016 rd
Plenum
Tisdag 17.5.2016 kl. 13.58—16.38
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tilllämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, punktskattelagen, lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen samt 6 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslag 1—4 i proposition RP 56/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 17-05-2016 17:48