Senast publicerat 11-05-2022 18:42

Punkt i protokollet PR 53/2022 rd Plenum Onsdag 11.5.2022 kl. 14.05—17.57

3. Medborgarinitiativ om att avskaffa straffbarheten vid användning av cannabis

MedborgarinitiativMI 5/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 6/2022 rd
Andra behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 10.5.2022. 

Under debatten har Saara Hyrkkö understödd av Mai Kivelä framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservationen. 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet ”ja”, Saara Hyrkkös förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 117 ja, 29 nej, 2 avstår; 51 frånvarande
 

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 5/2020 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

Antti Häkkänen /saml avsåg rösta ”ja”. Heikki Autto /saml var frånvarande vid omröstningen.