Senast publicerat 05-06-2021 22:49

Punkt i protokollet PR 54/2019 rd Plenum Tisdag 22.10.2019 kl. 14.00—16.55

11.  Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2019

Regeringens propositionRP 28/2019 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 10/2019 rd
Utskottets betänkandeFiUB 5/2019 rd
Bordläggning av betänkandet
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 11 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 23.10.2019. 

Talmanskonferensen föreslår att följande förfaringssätt iakttas vid enda behandlingen av tilläggsbudgeten:  

En ledamot som har för avsikt att föreslå ändringar i finansutskottets betänkande ska lämna sitt ändringsförslag till centralkansliet. Ändringsförslagen ska lämnas in till centralkansliet senast onsdag 23.10.2019 klockan 14.  

Behandlingen av ärendet inleds med en allmän debatt, innehållande en snabbdebatt, där de inlägg som ledamöterna anmält sig för på förhand får vara högst 5 minuter långa. Talmanskonferensen rekommenderar att även de anföranden som hålls efter snabbdebatten är högst 5 minuter långa. Dessutom kan jag enligt eget övervägande ge ordet för repliker som får vara 1 eller 2 minuter långa. 

Omröstningarna verkställs i plenum fredag 25.10.2019 klockan 13. Då förs detaljbehandlingen. Alla ändringsförslag som lämnats in inom utsatt tid har numrerats och sammanställts i ett häfte som delas ut till ledamöterna. Jag ger ordet för framställning av ändringsförslag och när förslaget har framställts ges ordet omedelbart för understöd. Ledamöterna kan på en gång framställa alla sina förslag. En hänvisning till numret på förslaget räcker. Ledamöterna behöver inte trycka på knapp P. När samtliga ändringsförslag har framställts och understötts verkställs omröstningarna enligt ordningen i voteringshäftet.  

Till den del det inte har framställts några ändringsförslag anses tilläggsbudgetpropositionen vara godkänd enligt finansutskottets betänkande.  

Förfaringssättet godkändes. 

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.10.2019.