Punkt i protokollet
PR
54
2019 rd
Plenum
Tisdag 22.10.2019 kl. 14.00—16.55
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
Ärende 8 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. 
Debatt
16.49
Sami
Savio
ps
Arvoisa puhemies! Tällä hallituksen esityksellä siis aikaistetaan alun perin ensi vuodelle tarkoitetun peruspalveluiden kertaluontoisen 237 miljoonan euron valtionosuuden maksatusta tälle vuodelle. Esitys on sinänsä oikea, ja talousahdingossa kamppailevat kunnat siitä jonkin verran hyötyvät, joskaan esitys ei niille tuo lisärahaa tämä ja ensi vuosi kokonaisuutena huomioon ottaen. Kuntakentän velka uhkaa kasvaa lähivuosina 20 miljardista eurosta noin 30 miljardiin euroon, elleivät kunnat onnistu taloutensa tasapainottamisessa. 
Arvoisa puhemies! Kunnilla on tietenkin oma ensisijainen vastuunsa taloutensa saamisessa kuntoon, mutta samalla on syytä todeta, että kunnat eivät läheskään aina ole saaneet valtiolta täysimittaista korvausta niille määrättyjen lakisääteisten tehtävien täyttämiseen. Kuntaliitto onkin usein ja aiheesta huomauttanut, että esimerkiksi kasvaneesta tilantarpeesta aiheutuneisiin menoihin ei ole lainsäätäjän taholta arvioitu oikein näitä kustannuksia. Kehotankin, että Rinteen hallitus kiinnittää tähän asiaan erityisen tarkkaa huomiota, ettei kuntakentän nykyinen ahdinko pahene enää entisestään. Asiantuntijat ovat kiinnittäneet huomionsa myös siihen, että monet hallituksen tilapäisiksi tarkoittamat menolisäykset voivat jäädä pysyviksi menoiksi kunnissa. 
Arvoisa puhemies! Suurta epätietoisuutta kuntakentällä aiheuttaa erityisesti sote-uudistus, jonka suuntaviivat ovat edelleen varsin avoimia. Viime viikolla kävimme täällä eduskunnassa laajan keskustelun kuntien sote-palveluiden ulkoistusten ja investointien rajoituslain jatkamisesta aina vuoden 2025 loppuun asti. Se on erittäin pitkä aika, ja mikäli tämä laki tällaisena hyväksytään, se tulisi olemaan voimassa jopa lähes vuosikymmenen ajan. Kunnissa esiintyy luonnollisesti mahdollisen sote-uudistuksen odottelun vuoksi suurta hämmennystä myös niiden tulopohjan muuttumisesta ja riittävyydestä. Tilanne on tältäkin osin erittäin vakava eikä voi jatkua tällaisenaan pitkään. Kehotankin hallitusta ottamaan kuntien taloustilanteen aiempaa selkeämmin huomioon tulevia uudistuksia ja lakiesityksiä tänne eduskuntaan tuodessaan. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 30/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 12.11.2019 15:30