Senast publicerat 06-06-2021 01:16

Punkt i protokollet PR 54/2020 rd Plenum Torsdag 16.4.2020 kl. 16.03—17.04

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 32/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 6/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 16.4.2020.