Senast publicerat 06-06-2021 01:16

Punkt i protokollet PR 54/2020 rd Plenum Torsdag 16.4.2020 kl. 16.03—17.04

5.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen

Övrigt ärendeÖ 16/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 13/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 16.4.2020.