Senast publicerat 06-06-2021 01:16

Punkt i protokollet PR 54/2020 rd Plenum Torsdag 16.4.2020 kl. 16.03—17.04

7.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården

Övrigt ärendeÖ 18/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 15/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 16.4.2020.