Senast publicerat 05-06-2021 10:24

Punkt i protokollet PR 55/2017 rd Plenum Onsdag 17.5.2017 kl. 14.05—16.45

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet samt till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 28/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 7/2017 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-126135
Förslag till uttalanden 17.5.2017
Bilaga 2A
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 16.5.2017. 

Under debatten har Lauri Ihalainen understödd av Hanna Sarkkinen föreslagit att lagförslagen förkastas. 

Sari Essayah har understödd av Peter Östman framställt ett förslag till uttalande som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 2A) 

Harri Jaskari har understödd av Arto Pirttilahti framställt ett förslag till uttalande som delats ut till ledamöterna. (Bilaga 2A) 

Dessutom har Kaj Turunen understödd av Martti Mölsä framställt förslag till uttalande 1 och 2 som delats ut till ledamöterna. (Bilaga 2A) 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Maria Lohela
:

Först ska riksdagen besluta godkänna eller förkasta lagförslagen. 

Godkänns "ja", förkastas "nej".
Omröstningsresultat: 94 ja, 62 nej; 43 frånvarande
 

Riksdagen godkände lagförslag 1—15 i proposition RP 28/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande 3. 

Talman Maria Lohela
:

Slutligen ska riksdagen besluta om betänkandets förslag till uttalande 1 och 2 och förslagen till uttalanden som framställdes under debatten. 

Harri Jaskaris förslag till uttalande ställs mot betänkandets förslag till uttalande 1. 

Sari Essayahs förslag till uttalande, Kaj Turunens förslag till uttalande 2 och betänkandets förslag till uttalande 2 gäller samma ärende. Vid omröstningarna ställs först Sari Essayahs förslag till uttalande mot Kaj Turunens förslag till uttalande 2 och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandets förslag till uttalande 2. 

Slutligen ställs Kaj Turunens förslag till uttalande 1, som förutom betänkandets förslag till uttalanden ska avges, mot betänkandet. 

Omröstningsordningen godkändes. 

Betänkandets förslag till uttalande 1 "ja", Harri Jaskaris förslag "nej".
Omröstningsresultat: 0 ja, 154 nej; 45 frånvarande
Riksdagen godkände Harri Jaskaris förslag till uttalande. 
1) Kaj Turunens förslag till uttalande 2 "ja", Sari Essayahs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 100 ja, 55 nej; 44 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Kaj Turunens förslag till uttalande 2. 
2) Betänkandets förslag till uttalande 2 "ja", Kaj Turunens förslag till uttalande 2 "nej".
Omröstningsresultat: 0 ja, 155 nej; 44 frånvarande
Riksdagen godkände Kaj Turunens förslag till uttalande 2. 
Betänkandet "ja", Kaj Turunens förslag till uttalande 1 "nej".
Omröstningsresultat: 0 ja, 156 nej; 43 frånvarande
Riksdagen godkände Kaj Turunens förslag till uttalande 1. 

Ärendet slutbehandlat.