Punkt i protokollet
PR
56
2015 rd
Plenum
Fredag 23.10.2015 kl. 13.09—13.31
4
Vilande förslag till lag om ändring av 25 § i Finlands grundlag (RP 55/2014 rd)
Vilande lagförslag
Utskottets betänkande
En behandling
Talman Maria Lohela
Som ärende i en behandling presenteras ärende 4 på dagordningen. Lagförslaget kan nu till sakinnehållet godkännas oförändrat, genom ett beslut som fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna, eller förkastas. Grundlagsutskottet föreslår att lagförslaget förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 22.10.2015. 
Under debatten har Ville Niinistö understödd av Krista Mikkonen föreslagit att lagförslaget godkänns. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Maria Lohela
Riksdagen ska nu rösta om förslagen. Den som godkänner grundlagsutskottets förslag om att lagförslaget förkastas röstar "ja"; den som godkänner Ville Niinistös förslag om att lagförslaget godkänns röstar "nej". Om minst två tredjedelar av de avgivna rösterna är nej-röster har riksdagen godkänt Ville Ninistös förslag. 
Lagförslaget förkastas "ja", lagförslaget godkänns "nej".
Omröstningsresultat: 143 ja, 17 nej, 1 avstår; 38 frånvarande
 
Riksdagen förkastade det vilande lagförslaget VLF 1/2015 rd (RP 55/2014 rd). Behandlingen av lagförslaget i en behandling avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 31-03-2017 12:40