Punkt i protokollet
PR
56
2016 rd
Plenum
Fredag 20.5.2016 kl. 12.59—13.32
3
Interpellation om Finlands riktning
Interpellation
Bilaga till protokollet EDK-2016-AK-60894
Bilaga 3A
Enda behandling
Talman Maria Lohela
Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Nu ska riksdagen besluta om Antti Rinnes m.fl. interpellation om Finlands riktning. Debatten om interpellationen avslutades i plenum 18.5.2016. 
Under debatten har Antti Rinne understödd av Merja Mäkisalo-Ropponen, Ville Niinistö understödd av Outi Alanko-Kahiluoto, Aino-Kaisa Pekonen understödd av Li Andersson och Sari Essayah understödd av Päivi Räsänen framställt förslag om misstroende mot statsrådet. Förslagen har delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3A)  
Redogörelsen godkändes. 
Talman Maria Lohela
Vid omröstningarna ställs först Sari Essayahs förslag mot Ville Niinistös förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot Antti Rinnes förslag och därefter ställs det härvid segrande förslaget mot Aino-Kaisa Pekonens förslag. Slutligen verkställs omröstning om huruvida statsrådet har riksdagens förtroende.  
Omröstningsordningen godkändes.  
1) Ville Niinistös förslag "ja", Sari Essayahs förslag "nej".
Omröstningsresultat: 121 ja, 48 nej; 30 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Ville Niinistös förslag. 
2) Antti Rinnes förslag "ja", Ville Niinistös förslag "nej".
Omröstningsresultat: 134 ja, 36 nej; 29 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Antti Rinnes förslag. 
3) Aino-Kaisa Pekonens förslag "ja", Antti Rinnes förslag "nej".
Omröstningsresultat: 120 ja, 50 nej; 29 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Aino-Kaisa Pekonens förslag. 
4) Förtroende för statsrådet "ja", Aino-Kaisa Pekonens förslag "nej".
Omröstningsresultat: 103 ja, 69 nej; 27 frånvarande
 
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 15-02-2017 10:00