Punkt i protokollet
PR
56
2017 rd
Plenum
Torsdag 18.5.2017 kl. 16.00—18.30
4
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 50 § i hälso- och sjukvårdslagen
Lagmotion
Thomas
Blomqvist
sv
m.fl.
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 4 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet. 
Debatt
18.27
Thomas
Blomqvist
r
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Värderade talman! Jag ska inte upprepa de argument som jag hade i behandlingen av förra ärendet, men jag konstaterar att de gäller också i den här frågan om lagmotionen för att ändra 50 § 3 momentet i social- och hälsovårdslagen. 
En lähde toistamaan niitä kaikkia perusteluita, mitä esitin edellisessä asiassa. Ne pätevät myös tähän asiaan, tähän lakialoitteeseen sosiaali- ja terveydenhuoltolain muuttamisesta. Esitän, koska tämä kansalaisaloite ja tämä lakialoite käsiteltiin yhdessä tänään, että meillä olisi myös sama mahdollisuus tämän asialla kohdalla keskustella ministerin kanssa samalla perusteella kuin edustaja Henriksson ehdotti edellisessä asiassa. Joten ehdotan pöydällepanoa. Bordläggning alltså. 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ledamot Thomas Blomqvist har föreslagit att ärendet bordläggs till plenum 23.5.2017. Ärendet bordläggs alltså. Jag ber nu om synpunkter, ifall någon annan tidpunkt för bordläggningen kommer att föreslås. 
Ingen debatt om tidpunkt för bordläggningen. 
Riksdagen bordlade ärendet till plenum 23.5.2017. 
Senast publicerat 17.1.2018 11:44