Senast publicerat 06-06-2021 01:16

Punkt i protokollet PR 56/2020 rd Plenum Fredag 17.4.2020 kl. 13.02

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Regeringens propositionRP 32/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 6/2020 rd
Första behandlingen
Talman Matti Vanhanen
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande FvUB 6/2020 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 16.4.2020. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 32/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.