Senast publicerat 06-06-2021 17:56

Punkt i protokollet PR 56/2021 rd Plenum Onsdag 12.5.2021 kl. 14.05—18.19

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 351 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av informationssamhällsbalken

Regeringens propositionRP 55/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 10/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.5.2021.