Senast publicerat 06-06-2021 17:56

Punkt i protokollet PR 56/2021 rd Plenum Onsdag 12.5.2021 kl. 14.05—18.19

21.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om tillämpning av bestämmelserna om utlämning för brott och utbyte av straffregisteruppgifter i handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket och om ändring av 24 § i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden

Regeringens propositionRP 58/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 6/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.5.2021.