Senast publicerat 04-06-2021 21:42

Punkt i protokollet PR 57/2016 rd Plenum Tisdag 24.5.2016 kl. 13.59—20.03

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt

Regeringens propositionRP 26/2016 rd
Utskottets betänkandeLaUB 5/2016 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 26/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.