Senast publicerat 05-06-2021 14:28

Punkt i protokollet PR 57/2018 rd Plenum Tisdag 29.5.2018 kl. 14.01—15.58

6.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss samt med förslag till lagar om ändring av 8 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg och 9 a § i lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart

Regeringens propositionRP 48/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 5/2018 rd
Dels enda, dels andra behandlingen
Talman Paula Risikko
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 5/2018 rd beslut om 2016 års ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss från 2006 och sedan vid andra behandlingen om lagförslagen. 

Debatt
15.48 
Tarja Filatov sd :

Arvoisa puhemies! Ihan lyhyesti tästä. Kuten puhemieskin sanoi, kyse on siis ILO:n, Kansainvälisen työjärjestön, tekemästä merityösopimuksesta, joka on tehty tuolloin 2006 ja jota on ohjeistettu uudelleen 2016. Tässä sopimuksessa on itse asiassa annettu säännöksiä laivaväen työ- ja asuinympäristöstä ja ruokahuollosta aluksella. 

Tässä muutoksena on itse asiassa sellainen joustavoittamismenettely, että työsuojeluviranomainen voisi antaa jatkoa merityösertifikaatille enintään viisi kuukautta. Useinhan näissä tilanteissa on kyse siitä, että laiva saattaa olla toisella puolella maapalloa ja sitä pitäisi ikään kuin fyysisesti tarkastaa ja katsoa, että olot ovat kunnossa, mutta se ei ole mahdollista. Tämä tuo joustoa näihin menettelyihin. 

Lisäksi tässä on tällainen kotimaan asioihin liittyvä työaikakysymys, joka liittyy niihin kotimaan liikenteessä oleviin aluksiin, joissa nykyisin on säädetty ylityön enimmäismäärästä. Monissa näistä aluksista liikennöidään vähän sillä tavalla, että nykyaikaiset työaikalainsäädännöt eivät niihin ihan istu: siellä tehdään putkeen töitä ja sitten taas ollaan maissa, ja on hassua, että sitten ikään kuin lepäillään siellä laivalla, kun sen ajan voisi käyttää maissa ja työn organisoida vähän järkevämmin. Tässä siis puututtaisiin ylitöiden enimmäismääriin ja niiden sijasta laissa rajoitettaisiin kokonaistyöaikaa. Se soveltuisi paljon paremmin siihen, jos työ tehdään vuorottelujärjestelmässä. 

Valiokunta puoltaa näitä esityksiä. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände 2016 års ändringar av koden i den konvention om arbete till sjöss från 2006 som avses i proposition RP 48/2018 rd. Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 48/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av ändringarna av koden i konventionen och andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.