Senast publicerat 06-06-2021 17:55

Punkt i protokollet PR 57/2021 rd Plenum Onsdag 12.5.2021 kl. 18.50

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om utlämnande av uppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Regeringens propositionRP 133/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 5/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—6 i proposition RP 133/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.