Senast publicerat 06-06-2021 17:55

Punkt i protokollet PR 57/2021 rd Plenum Onsdag 12.5.2021 kl. 18.50

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjölagen

Regeringens propositionRP 264/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 9/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 264/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.