Senast publicerat 06-06-2021 17:56

Punkt i protokollet PR 57/2021 rd Plenum Onsdag 12.5.2021 kl. 18.50

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig upphandling och koncession, lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster, 47 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling och 6 b § i straffregisterlagen

Regeringens propositionRP 244/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 12/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—4 i proposition RP 244/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

Förste vice talman Tarja Filatov
:

I det här skedet avbryts plenum och fortsätter i dag 14.5.2021 klockan 13.30. 

Riksdagen avbröt plenum klockan 0.47.