Senast publicerat 06-06-2021 17:56

Punkt i protokollet PR 57/2021 rd Plenum Onsdag 12.5.2021 kl. 18.50

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om handel med finansiella instrument och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 29/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 13/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—5 i proposition RP 29/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.