Senast publicerat 06-06-2021 17:56

Punkt i protokollet PR 57/2021 rd Plenum Onsdag 12.5.2021 kl. 18.50

6.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart, det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg och protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg, samt med förslag till lag om ändring av strafflagen

Regeringens propositionRP 232/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 5/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—4 i proposition RP 232/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.