Punkt i protokollet PR 58/2015 rd Plenum Onsdag 4.11.2015 kl. 14.00—17.37

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av försäkringsbolagslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 98/2015 rd
Remissdebatt
Talman Maria Lohela
:

Ärende 18 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet. 

Ingen debatt. 

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

Senast publicerat 17-05-2016 10:20