Punkt i protokollet
PR
58
2015 rd
Plenum
Onsdag 4.11.2015 kl. 14.00—17.37
22
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 a § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 22 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger förvaltningsutskottets betänkande FvUB 3/2015 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 
Ingen allmän debatt. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i regeringens proposition RP 20/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 3.4.2017 14:58