Senast publicerat 04-06-2021 20:34

Punkt i protokollet PR 58/2016 rd Plenum Onsdag 25.5.2016 kl. 14.00—14.36

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen, lag om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom och lag om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 77/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.