Senast publicerat 04-06-2021 21:08

Punkt i protokollet PR 58/2016 rd Plenum Onsdag 25.5.2016 kl. 14.00—14.36

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun, lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster och lagen om beskattningsförfarande

Regeringens propositionRP 78/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.