Punkt i protokollet
PR
58
2016 rd
Plenum
Onsdag 25.5.2016 kl. 14.00—14.36
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun, lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster och lagen om beskattningsförfarande
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Senast publicerat 25.5.2016 15:26