Senast publicerat 04-06-2021 21:07

Punkt i protokollet PR 58/2016 rd Plenum Onsdag 25.5.2016 kl. 14.00—14.36

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Finansinspektionen och av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Regeringens propositionRP 79/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.