Senast publicerat 05-06-2021 05:35

Punkt i protokollet PR 58/2017 rd Plenum Tisdag 23.5.2017 kl. 14.01—16.08

15.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, till lag om centralen för utredning av penningtvätt samt till vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 228/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 8/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.5.2017.