Senast publicerat 05-06-2021 22:31

Punkt i protokollet PR 58/2019 rd Plenum Tisdag 5.11.2019 kl. 14.00—19.35

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang

Regeringens propositionRP 68/2019 rd
Remissdebatt
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 11 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. 

Debatt
17.44 
Valtiovarainministeri Mika Lintilä 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa herra puhemies! Esitys perustuu vuonna 2016 hyväksyttyyn niin sanottuun veronkiertodirektiiviin. Sen viimeiset implementoitavat toimet ovat tämä hybriditilanteita koskeva sääntely sekä myöhemmin annettava esitys, jossa säädetään yritysten varojen arvonnousun verottamisesta silloin, kun varat siirtyvät Suomen verotusvallan ulkopuolelle. 

Tämän esityksen tarkoituksena on estää niin sanotut hybridijärjestelyt. Hybridijärjestelyillä tarkoitetaan tilannetta, jossa eri valtioiden verotuksessa rahoitusvälinettä tai siihen perustuvaa suoritusta, suorituksen maksajaa tai suorituksen saajaa kohdellaan eri tavalla. Hybridijärjestelyissä verokohtelun eroavuudet johtuvat siitä, että verotuksessa syntyy kaksinkertaisia vähennyksiä ja tuloja jää verottamatta.  

Laissa ehdotetaan säädettäväksi menon vähennyskelpoisuutta ja tulon veronalaisuutta koskevista poikkeuksista, joita sovelletaan etuyhteystilanteissa sekä niin sanotuissa strukturoiduissa järjestelyissä. Tällaiset hybridijärjestelyyn liittyvät menot eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia, jos tuloa ei veroteta toisessa valtiossa tai meno vähennetään kahteen kertaan. Lisäksi hybridijärjestelyyn perustuva tulo on veronalaista siltä osin kuin maksaja on vähentänyt suorituksen eikä vähennystä ole evätty. 

Lakia sovellettaisiin yhteisöjen sekä henkilöyhtiöitten verotuksessa. Muutoksia ehdotetaan tehtäväksi myös elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin, tuloverolakiin ja maatilatalouden tuloverolakiin, joissa viitataan nyt säädettäväksi esitettyyn eräiden hybridijärjestelyjen verotuksesta annettavaan lakiin. 

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. päivänä tammikuuta 2020, ja niitä sovellettaisiin vuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa. 

Andre vice talman Juho Eerola
:

Och för remissdebatten som börjar nu reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. — Det ser ut att gå klart under 30 minuter, inga talare på listan.  

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.