Senast publicerat 06-06-2021 17:56

Punkt i protokollet PR 58/2021 rd Plenum Tisdag 18.5.2021 kl. 13.59—20.52

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om tillämpning av bestämmelserna om utlämning för brott och utbyte av straffregisteruppgifter i handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket och om ändring av 24 § i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden

Regeringens propositionRP 58/2021 rd
Utskottets betänkandeLaUB 6/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 58/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.