Senast publicerat 06-06-2021 17:56

Punkt i protokollet PR 58/2021 rd Plenum Tisdag 18.5.2021 kl. 13.59—20.52

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om handel med finansiella instrument och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 29/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 13/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—5 i proposition RP 29/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.