Senast publicerat 06-06-2021 17:07

Punkt i protokollet PR 58/2021 rd Plenum Tisdag 18.5.2021 kl. 13.59—20.52

17.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart, det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg och protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg, samt med förslag till lag om ändring av strafflagen

Regeringens propositionRP 232/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 5/2021 rd
Dels enda, dels andra behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 17 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från lagutskottets betänkande LaUB 5/2021 rd beslut om konventionen och protokollen samt de underrättelser och förklaringar som avses i propositionen och sedan vid andra behandlingen om lagförslagen. 

Ingen debatt. 

Riksdagen godkände konventionen och protokollen i proposition RP 232/2020 rd och godkände att Finland ger de underrättelser och förklaringar som avses i proposition RP 232/2020 rd. Riksdagen godkände lagförslag 1—4 i proposition RP 232/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av konventionen och protokollen samt de underrättelser och förklaringar som avses i propositionen och andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.