Senast publicerat 06-06-2021 17:58

Punkt i protokollet PR 58/2021 rd Plenum Tisdag 18.5.2021 kl. 13.59

3.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel

Regeringens propositionRP 260/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 4/2021 rd
Enda behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger finansutskottets betänkande FiUB 4/2021 rd. Debatten om ärendet avslutades i det plenum som avslutades 15.5.2021. 

Under debatten har Jussi Halla-aho understödd av Sari Essayah föreslagit att riksdagen förkastar rådets beslut enligt propositionen. Dessutom har Jussi Halla-aho understödd av Lulu Ranne framställt förslag till uttalande 1—8 enligt reservation 1. 

Redogörelsen godkändes. 

Talman Anu Vehviläinen
:

Om minst två tredjedelar av de avgivna rösterna understöder att rådets beslut godkänns har beslutet godkänts, annars har riksdagen förkastat det. Ett godkännande av rådets beslut innebär att riksdagen samtidigt godkänner betänkandets förslag till uttalande 1—8. Om riksdagen beslutar förkasta rådets beslut förkastar riksdagen samtidigt betänkandets förslag till uttalande 1, 4, 5 och 7. 

Godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 134 ja, 57 nej, 2 avstår; 6 frånvarande
 

Riksdagen godkände rådets beslut enligt proposition RP 260/2020 rd. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande 1—8.  

Talman Anu Vehviläinen
:

Slutligen ska riksdagen med enkel majoritet besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 

Betänkandet ”ja”, Jussi Halla-ahos förslag 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 142 ja, 48 nej; 9 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Talman Anu Vehviläinen
:

I det här skedet ber jag fortsättningsvis om tystnad, även bland dem som voterar i ministerlogen. 

Betänkandet ”ja”, Jussi Halla-ahos förslag 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 147 ja, 42 nej; 10 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Jussi Halla-ahos förslag 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 110 ja, 78 nej; 11 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Jussi Halla-ahos förslag 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 146 ja, 44 nej; 9 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Jussi Halla-ahos förslag 5 ”nej”.
Omröstningsresultat: 148 ja, 44 nej; 7 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Jussi Halla-ahos förslag 6 ”nej”.
Omröstningsresultat: 149 ja, 42 nej; 8 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Jussi Halla-ahos förslag 7 ”nej”.
Omröstningsresultat: 146 ja, 47 nej; 6 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Jussi Halla-ahos förslag 8 ”nej”.
Omröstningsresultat: 142 ja, 47 nej; 10 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Följande anmälan antecknades till protokollet: Anders Norrback /sv avsåg rösta ”ja” vid omröstning 5. 

Ärendet slutbehandlat.