Senast publicerat 06-06-2021 17:56

Punkt i protokollet PR 58/2021 rd Plenum Tisdag 18.5.2021 kl. 13.59

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 351 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av informationssamhällsbalken

Regeringens propositionRP 55/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 10/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1 och 2 i proposition RP 55/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.